Visie

De functie van de bibliotheek blijft belangrijk. Is er überhaupt nog wel een rol voor bibliotheken in de huidige tijd? Het antwoord op die vraag is ondubbelzinnig: ja. Het Rijk heeft dit antwoord ook onderstreept met het invoeren van een nieuwe bibliotheekwet in 2015. Deze wet gaat uit van de volgende vijf functies: Kennis en informatie, Educatie en Ontwikkeling, Literatuur, Ontmoeting en debat, Kunst en cultuur. De veranderingen in de samenleving en technologie hebben invloed op de manier waarop de bibliotheek deze functies het beste zou kunnen uitvoeren, maar niet op het belang van de functies op zich.

Kiezen voor delen

De Bibliotheek Amstelland kiest voor delen, want delen zit in onze genen. Wij delen onze kennis en expertise op het vergroten van taal- en digitale vaardigheden. Want daar zijn wij  goed in en deze vaardigheden zijn de basis voor participatie in de samenleving, voor zelfredzaamheid en zelfsturing. Hiervoor gebruiken wij bij voorkeur landelijk ontwikkelde producten en diensten die hun waarde bewezen hebben. Hiervoor gebruiken wij ook onze collectie, fysiek en digitaal, goed ontsloten en met de rest van de collectie in Nederland binnen handbereik. Wij kiezen voor delen met die partners die een duidelijke bijdrage en meerwaarde kunnen leveren aan de invulling van de vijf functies waar wij voor staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderwijs, ouderenorganisaties, sociaal maatschappelijke instellingen, gemeenten en culturele instellingen in de regio. In de aanwending van onze subsidie leggen we het zwaartepunt op de volgende doelgroepen; kinderen en jongeren, ouderen en mensen met een sociaal-culturele achterstand. We zoeken ook naar mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in de bibliotheek.

Daarbij zullen we samenwerken met organisaties die zich hier specifiek op richten. Bovenal kiezen we voor delen met onze klanten en bezoekers door hen actief te betrekken bij het concretiseren van onze visie. Bereik de bibliotheek is en blijft een organisatie met een groot bereik in de Amstelland regio. Voor onze (potentiële) leden zetten we in op gemak en service waardoor het voor hen aantrekkelijk is om lid te blijven of te worden. Programmerende bibliotheek. De bibliotheek is er voor iedereen. Maar onze publieke middelen zetten we wel specifiek in. We maken daarbij onderscheid naar de maatschappelijke opdracht en de markt. In het eerste geval zetten we publieke middelen in van de gemeente voor groepen met een sociaal-culturele  chterstand. In het tweede geval ontwikkelen we activiteiten voor de overige groepen, waarbij de deelnemers de kosten grotendeels of geheel dragen (cultureelondernemerschap).

Deze strategie werken we uit in een ondernemingsplan. KostenbewustzijnWij kiezen ook voor delen omdat we kostenbewust zijn, we zetten in op zoveel mogelijk waarde tegen een zo laag mogelijke prijs. Dit betekent dat we ons toeleggen op operationele efficiëntie. En ook op het maken van scherpe keuzes.Profielen per gemeenteWe werken voor drie gemeenten in Amstelland. In iedere gemeente bieden we dezelfde basis, maar plaatsen we andere accenten. Met dezelfde basis doen we recht aan de kwaliteitseisen die aan iedere bibliotheek gesteld kunnen worden, en scheppen we de voorwaarden voor een efficiënte operatie. Met de verschillende accenten doen we recht aan de uiteenlopende omstandigheden en beleidswensen in iedere gemeente. In deze visie schetsen we beknopt de profielen zoals we die zien voor iedere gemeente. Hierover gaan we in gesprek met de gemeenten gezamenlijk en met iedere gemeente afzonderlijk. De uitkomsten daarvan werken we uit in een profielenkaart waarin we het profiel van onze dienstverlening voor iedere gemeente beschrijven. De omgeving van de bibliotheek verandertDe samenleving van nu kent heel andere leespatronen dan in het verleden. Er zijn bijvoorbeeld meer alternatieven voor tijdsbesteding, zoals televisie, internet, social media en games. En sommige fervente lezers kopen nu liever boeken dan dat ze die bij de bibliotheek lenen, omdat ze zich dit kunnen veroorloven.

Tegelijkertijd kan nog steeds een groot deel van de samenleving dat niet. Ook hebben veel mensen problemen zich te handhaven in de digitale wereld. En/of moeite met lezen en schrijven. Technologisch zijn er ook grote veranderingen. Een in het oog springende is de opkomst van e-books. Deze kunnen nu immers ook digitaal worden gedistribueerd. Dit maakt in potentie het bestaande model van uitlening van boeken overbodig. Uiteraard kunnen kanttekeningen worden gezet bij een deel van de veranderingen. Zetten die door? En zo ja: hoe snel? In 2015 leeft de verkoop van fysieke boeken op. En bedraagt de uitlening van digitale boeken minder dan 1% van het totaal.

De redenen waarom bepaalde voorspelde veranderingen zich niet, of slechts langzaam voltrekken zijn divers. Soms houden mensen een voorkeur voor een bepaalde gewoonte, zoals het lezen van een fysiek boek, in plaats van een pdf op een ereader. Soms zijn er andere belemmeringen: de wet biedt bibliotheken op dit moment niet de mogelijkheden voor het uitlenen van digitale boeken, zoals ze die nu wel heeft voor fysieke boeken. Daarmee blijft de uitlening van fysieke boeken ook de komende jaren van grote betekenis voor bibliotheken. Al deze veranderingen vragen hoe dan ook om bezinning op de rol en de taakinvulling van de bibliotheek.

Lees hier de complete visie van de Bibliotheek Amstelland 2016-2020.

Samenstelling RvT op 1 januari 2014 :
de heer L.T. Venema,
voorzitter mevrouw M. Baghuis
mevrouw P. van Dieren
de heer J.J. de Groot
mevrouw C. Zuidema

Doelstelling van de organisatie
Preambule van de Statuten (art.3) d.d. 01-01-2008:
De stichting heeft ten doel: de bevordering van het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en uithoorn en houdt hiertoe een openbare bibliotheek in stand. De stichting staat voor toegankelijkheid van kennis en cultuur en stimuleert het gebruik van informatie en het genieten van literatuur en kunst. De stichting aanvaardt als uitgangspunt voor haar activiteiten de algemene doelstelling van het openbaar bibliotheekwerk in Nederland, zoals die door het Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum te ’s-Gravenhage is vastgesteld, dan wel in de toekomst in geval van wijziging, zal worden vastgesteld.Beloningsbeleid: het personeel valt onder de CAO Openbare Bibliotheken. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is niet bezoldigd.